Oblíbené prodejny :

Fotoantik Jech
Foto Škoda
Oehling
1024x768,
IE, Mozilla

Audio synchronizátor diaprojektoru
Jde o velice užitečné zařízení pro ty, kteří fotografují na diapozitivy a ty poté promítají svým známým, či veřejně. Jde o to, že se nahraje na kazetu mluvený komentář podbarvený doprovodnou hudbou, a v místě požadované výměny diapozitivu se synchronizátorem nahraje neslyšitelný signál, který automaticky obslouží diaprojektor. Poté stačí připojit magnetofon k projektoru a spustit komentář s hudbou, a ten již samostatně ovládá výměnu diapozitivů v daných místech komentáře. Zařízení je velice jednoduché, a je konstruováno tak, aby jej bylo možné vestavět do projektoru Pentacon AV100, nebo Praktika AV150, které jsou mezi amatéry nejrozšířenější.Vzhledem k jednoduchosti nebudu uvádět schema, uvedu přímo desku plošných spojů a její osazení. Celá elektronika je na jedné desce plošných spojů, kde je potřebný generátor synchronizačního signálu, který je třeba nahrát na kazetu v místě požadované výměny dia, dále část, která oddělí nahraný signál od ostatních zvuků (hudba a komentář), a výkonová část s relé, které sepne výměnu diapozitivu při příchodu signálu z magnetofonu (případně z CD, pokud máte možnost si komentář s hudbou a synchrosignály vypálit na počítači na CD).


Konstrukce


Deska ploš.spojů je vestavěna ve volném prostoru pod odklápěcím víkem, který byl u uvedených diaprojektorů původně výrobcem zamýšlen pro umístění adaptéru pro promítání filmových pásů. Tento prostor je stejně nevyužitý, a deska zde má dost místa. Pro výstup signálu pro jeho nahrání na MGF, a stejně tak pro vstup hudby se signálem z MGF je využit druhý konektor na zadní straně promítačky. Jeden je pro připojení ovladače, a druhý měl sloužit pro připojení továrního synchronizátoru, který se pro tyto projektory původně vyráběl. Tím se celé ovládání hodně zjednoduší. Postačí pouze připojit MGF 4-žilovým stíněným kabelem k promítačce, a buď nahrávat signál na kazetu, nebo spustit již nahranou kazetu, která celé promítání automaticky ovládá.
Nutno uvést, že při činnosti synchronizátoru je nutné, aby byl připojen dálkový ovladač, protože jinak by projektor nepoznal námi požadovaný směr posunu zásobníku (vpřed, nebo vzad), který je implicitně ovládán přepínačem na ovladači, a stejně tak je zde ostření (jo, mít tak AF).


Ve schematu nejsou žádné záludnosti, takže se omezím jen na nejnutnější popis funkce.
Zařízení je napájeno ze zdroje v promítačce. Zde na výstupu z transformátoru (má dva paralelní výstupy) najdeme střídavé napětí , které je cca 10-12V, a toto přivedeme dvěma vodiči k desce dle plánku. Toto je usměrněno diodou D2 a filtrováno C8. (deska byla původně určena pro vlastní usměrňovač graetzovým můstkem, ale toto bylo z funkčních důvodů změněno-tuto část desky není třeba použít) Tranzistor T3 na desce tvoří generátor signálu 12 kH, který je vyveden na konektor k MGF, a zároveň je zaveden zpět do vstupu, což způsobí, že při stisku tlačítka Tl. je vygenerován signál, který se přes konektor nahraje na kazetu, na níž zároveň nahráváme hudbu s komentářem, a zároveň přes vstup vybaví relé Re, které vymění další diapozitiv. Vstup je tvořen selektivním zesilovačem, jehož citlivost na synchrosignál lze regulovat potenciometrem Pot. Impulz, způsobený signálem na vstupu je zesílen tranzistorem T2, který ovládá řídící elektrodu tyristoru Ty, který sepne relé, ovládající svými kontakty výměnu diapozitivu. Pro správnou funkci je nutné nastavit na generátoru správný kmitočet trimrem R19. Trimr R16 nastavuje pracovní bod tranzistoru T3. Nastavení je následující :
Na vstup připojíme tónový generátor, nastavený na kmitočet 12 kH, výstupní napětí mezi 50-100mV. Potenciometr nastavíme na maximální citlivost. Relé musí v tomto okamžiku přitáhnout. Vyzkoušíme snižovat citlivost potenciometrem, až kotva relé odpadne. K tomu by mělo dojít asi při 0.55V na kolektoru tranzistoru T1.
Odpojíme tónový generátor, trimry R16 a R19 nastavíme do středové polohy, a stiskneme tlačítko pro synchrosignál. Kotva relé by měla přitáhnout. Trimrem R16 nastavíme napětí na výstupu na 0.5V. Snižováním citlivosti potenciometrem dosáhneme okamžiku, kdy relé opět odpadne. Trimrem R19 měníme kmitočet tak, aby relé opět přitáhlo. Tento postup opakujeme tak dlouho, až se podaří nastavit zařízení tak, aby při pootočení trimru R19 na obě strany relé odpadlo. Tím máme nastavené zařízení na maximální citlivost velmi úzkého pásma kmitočtů, což je nutné pro přesnou činnost, a reakci jen na synchrosignál, a ne na hudbu.


Seznam použitých součástek
R14k7 R11470 C11n5 C101n
R2-Pot5k R12150k C250uF/25V C11470p
R310k R1339k C3100n C121n
R42k2 R146k8 C42n7 C131n
R51M8 R152k2 C51n3 C141n
R64k7 R162M2 Trimr C61n3 T1,2,3KC508
R710k R171M C710uF/25V TyKT-501
R810k R181k C8500uF/25V ReléLUN 12V
R94k7 R1910k Trimr C9200uF/25V D1KA-501
R101k       D2KY-130/80